7-31-2005 Volleyball: Japanese School v. French School - shima