Football: 10/20/2007 v. University of Dayton - shima